YENGI >>Uyghur Qelem Eserler<< KONA

Yéngi yilgha su’al


Aziz IsaYingi yil keldi, konisi ketti,

Ömürdin bir bet yirtildi, öchti.

Soraymen ghemkin ozumdin su’al,

Qimmiti bu hayat nelerge ketti?! 

Ger yéshim ashsimu qiriqtin bügün,

Ashalmidim arzuyum chékidin halqip.

Yashaymen qol süzüp ümidke haman,

Xelqimning derdige özümni zariqip.          *  *  *  *


Yamghurluq bu kéche, men munggha pattim,

Uzitip yillarni arqamgha attim.

Wetenning ishqida bolup musapir,

Chöllerde nijatliq karwini tarttim...


 

Qelbimde her zaman "yillargha jawab".

Bilseng u uyghurgha wijdaniy xitab!

Hey yillar, gideyme, qilma mesxire,

"Weten' dep yashiduq, bu sanga jawab!          *  *  *  *


Taymisning boyida yürdüm sersane,

Chérkawdin bir awaz kélidu lerzan.

Qushlardin yollidim erik salimimni,

Yürekte qaynighach weten’ge wolqan!


 

Yashidim yiraqta, weten natonush,

Chulghidi ghéribliq qelbim béghini.

Ne alay shadliqtin huzur- halawet,

Körmestin wetenning erkilikini!


 

Barargha yérim yoq, söhbetke dostum.

Kepem bar londonda, rohlirim mehkum.

Uyghurche bozlaydu tiniqlirimmu,

Hesrette azabqa toldi bu yolum!          *  *  *  *


Aldimda ademler déngizdek leyler,

Hemmisi natonush qilsimu salam.

Köwrükning astida turar qelender,

Hesretke yandiship chélip saz tamam.Yéngi yil salyoti rengdar we körkem,

Tarimda jin chiragh, yighlaydu boway.

"Yéngi yil mubarek!" dédi dostlirim,

Huqushning ünige perwamu qilmay.          *  *  *  *


Ademler déngizi, yiganidurmen,

Sözleshke mejburmen bashqa bir tilda.

Uyghur kim, men kim? bilmeydu ular,

Tilghandi bu yürek, pighanim dilda.


 

Kéche we kündüzning perqliri yoq,

Chörgiler londonning közi nurlinip.

Aldirash sa’etning sitirilkismu,

Xosh dédim kona yil sanga zoruqup. 

2013- yili 1- yanwar, London.
Uyghur PEN


Uyghur Pen

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!      W3C Validated website. Valid XHTML 1.0 Strict & CSS Level 2.1.     E_mail: web@uyghurpen.org  |  http://www.uyghurpen.org